شما با موفقیت در وبینار (سمینار آنلاین) استاد عطایی ثبت نام شدید.
به زودی با شروع سمینار از طریق ایمیل لینک دعوتنامه کلاس برای شما ارسال خواهد شد.